Šachoví veľmajstri

Gurevich, Ilya

95 partii
Biely Čierny Miesto Čas Výsledok
Gurevich, Ilya Adams, Michael London 1992 ½-½
Gurevich, Ilya Bareev, Evgeny Biel 1993 0-1
Gurevich, Ilya Bareev, Evgeny Hastings 1992 ½-½
Bareev, Evgeny Gurevich, Ilya Hastings 1992 1-0
Gurevich, Ilya Polgar, Judit Hastings 1992 ½-½
Gurevich, Ilya Blatny, Pavel Philadelphia 1994 ½-½
Gurevich, Ilya Blatny, Pavel Kecskemet 1991 1-0
Gurevich, Ilya Akopian, Vladimir Santiago 1990 ½-½
Gurevich, Ilya Yermolinsky, Alex 1992 ½-½
Gurevich, Ilya Ivanov, Alexander 1992 0-1
Gurevich, Ilya Granda Zuniga, Julio E New York 1992 0-1
Gurevich, Ilya Wolff, Patrick G New York 1992 ½-½
Rohde, Michael A Gurevich, Ilya Boston 1988 ½-½
Gurevich, Ilya Polgar, Judit New York 1992 ½-½
Gurevich, Ilya Kamsky, Gata Los Angeles 1991 ½-½
Nunn, John DM Gurevich, Ilya Hastings 1993 ½-½
Gurevich, Ilya Nunn, John DM Hastings 1992 1-0
Kamsky, Gata Gurevich, Ilya Las Vegas 1993 1-0
Gurevich, Ilya Wolff, Patrick G New York 1994 0-1
Gurevich, Ilya Ashley, Maurice New York 1994 1-0
Yermolinsky, Alex Gurevich, Ilya Philadelphia 1990 1-0
Gurevich, Ilya Wolff, Patrick G 1992 1-0
Ashley, Maurice Gurevich, Ilya New York 1994 0-1
Gurevich, Ilya Yermolinsky, Alex St Martin 1993 ½-½
Gurevich, Ilya Goldin, Alexander New York 1991 0-1
Gurevich, Ilya Yermolinsky, Alex New York 1993 1-0
Gurevich, Ilya Ivanov, Alexander St Martin 1992 ½-½
Kamsky, Gata Gurevich, Ilya New York 1991 0-1
Gurevich, Ilya Polugaevsky, Lev Hastings 1992 ½-½
Gurevich, Ilya Wolff, Patrick G 1986 1-0
Kamsky, Gata Gurevich, Ilya Los Angeles 1991 1-0
Kramnik, Vladimir Gurevich, Ilya Biel 1993 1-0
Georgiev, Kiril Gurevich, Ilya New York 1994 ½-½
Shirov, Alexei Gurevich, Ilya Santiago 1990 0-1
Gurevich, Ilya Morozevich, Alexander London 1994 0-1
Finegold, Benjamin Gurevich, Ilya New York 1992 ½-½
Kramnik, Vladimir Gurevich, Ilya Singapore 1990 ½-½
Ivanov, Igor V Gurevich, Ilya Chicago 1992 1-0
Finegold, Benjamin Gurevich, Ilya 1986 ½-½
Nunn, John DM Gurevich, Ilya Hastings 1992 0-1
Gurevich, Ilya Leko, Peter Kecskemet 1991 ½-½
Kudrin, Sergey Gurevich, Ilya Philadelphia 1990 0-1
Gurevich, Ilya Tiviakov, Sergei Singapore 1990 0-1
Benjamin, Joel Gurevich, Ilya St Martin 1992 ½-½
Khalifman, Alexander Gurevich, Ilya New York 1994 1-0
Browne, Walter S Gurevich, Ilya 1992 1-0
Kaidanov, Grigory S Gurevich, Ilya Reno 1992 1-0
Benjamin, Joel Gurevich, Ilya New York 1991 0-1
Gurevich, Ilya Browne, Walter S San Francisco 1999.04.07 1-0
Browne, Walter S Gurevich, Ilya San Francisco 1999.04.06 0-1
Ehlvest, Jaan Gurevich, Ilya St Martin 1993 1-0
Gurevich, Ilya Illescas Cordoba, Miguel Biel 1993 0-1
Ehlvest, Jaan Gurevich, Ilya New York 1991 ½-½
Gurevich, Ilya Benjamin, Joel New York 1992 ½-½
Gurevich, Ilya Benjamin, Joel 1992 1-0
Gurevich, Ilya Speelman, Jonathan S Hastings 1992 ½-½
Polgar, Judit Gurevich, Ilya Hastings 1992 1-0
Gurevich, Ilya Bronstein, David I Hastings 1991 1-0
Gurevich, Ilya Dzindzichashvili, Roman 1992 ½-½
Browne, Walter S Gurevich, Ilya Boston 1988 1-0
Gurevich, Ilya Yudasin, Leonid New York 1991 1-0
Dzindzichashvili, Roman Gurevich, Ilya San Francisco 1999.04.07 ½-½
Gurevich, Ilya Nunn, John DM London 1994 ½-½
Fedorowicz, John P Gurevich, Ilya New York 1993 ½-½
Rohde, Michael A Gurevich, Ilya New York 1992 0-1
Gurevich, Ilya Dzindzichashvili, Roman San Francisco 1999.04.06 0-1
Polugaevsky, Lev Gurevich, Ilya Hastings 1992 0-1
Gurevich, Ilya Nielsen, Peter Heine Singapore 1990 0-1
Gurevich, Ilya Dzindzichashvili, Roman New York 1994 ½-½
Gurevich, Ilya Dzindzichashvili, Roman Chicago 1992 1-0
Ivanov, Igor V Gurevich, Ilya 1992 ½-½
Speelman, Jonathan S Gurevich, Ilya Hastings 1992 1-0
Gurevich, Ilya Fedorowicz, John P St Martin 1993 ½-½
Psakhis, Lev Gurevich, Ilya New York 1992 ½-½
Fedorowicz, John P Gurevich, Ilya New York 1994 ½-½
Krasenkow, Michal Gurevich, Ilya Hastings 1993 ½-½
Gurevich, Ilya Oll, Lembit Biel 1993 ½-½
Waitzkin, Joshua Gurevich, Ilya New York 1993 0-1
Dzindzichashvili, Roman Gurevich, Ilya New York 1992 ½-½
Gurevich, Ilya Polgar, Zsuzsa New York 1992 0-1
Gurevich, Dmitry Gurevich, Ilya Chicago 1992 0-1
Gurevich, Ilya Lputian, Smbat G Philadelphia 1994 ½-½
Gurevich, Dmitry Gurevich, Ilya 1992 1-0
Gurevich, Ilya Dreev, Alexey New York 1991 ½-½
Gurevich, Ilya Seirawan, Yasser San Francisco 1999.04.06 ½-½
Fedorowicz, John P Gurevich, Ilya 1992 ½-½
Gurevich, Ilya Speelman, Jonathan S London 1992 0-1
Smyslov, Vassily Gurevich, Ilya Biel 1993 ½-½
Waitzkin, Joshua Gurevich, Ilya New York 1994 0-1
Fishbein, Alexander Gurevich, Ilya 1986 ½-½
Seirawan, Yasser Gurevich, Ilya 1992 1-0
Gurevich, Ilya Smirin, Ilia Philadelphia 1990 0-1
Kasparov, Gary Gurevich, Ilya New York 1988 1-0
Gurevich, Ilya Speelman, Jonathan S London 1991 0-1
Seirawan, Yasser Gurevich, Ilya San Francisco 1999.04.07 0-1