Šachoví veľmajstri

Balashov, Yuri S

411 partii
Biely Čierny Miesto Čas Výsledok
Karpov, Anatoly Balashov, Yuri S Bugojno 1978 ½-½
Karpov, Anatoly Balashov, Yuri S Munich 1979 1-0
Morozevich, Alexander Balashov, Yuri S Novgorod 1997.06.17 1-0
Balashov, Yuri S Olafsson, Fridrik Buenos Aires 1980 1-0
Goldin, Alexander Balashov, Yuri S Elista 1995 ½-½
Balashov, Yuri S Hort, Vlastimil Vinkovci 1976 ½-½
Bologan, Viktor Balashov, Yuri S St Petersburg 1996 ½-½
Balashov, Yuri S Hort, Vlastimil Leipzig 1973 ½-½
Balashov, Yuri S Olafsson, Fridrik Moscow 1971 1-0
Azmaiparashvili, Zurab Balashov, Yuri S Kiev 1986 ½-½
Balashov, Yuri S Shabalov, Alexander Jurmala 1985 1-0
Tiviakov, Sergei Balashov, Yuri S Elista 1994 ½-½
Balashov, Yuri S Olafsson, Fridrik Tilburg 1977 ½-½
Balashov, Yuri S Morozevich, Alexander Samara 1998.09.04 0-1
Balashov, Yuri S Morozevich, Alexander Moscow 1991 1-0
Balashov, Yuri S Karpov, Anatoly Buenos Aires 1980 ½-½
Morozevich, Alexander Balashov, Yuri S St Petersburg 1993 1-0
Balashov, Yuri S Geller, Efim P Moscow 1995 ½-½
Rublevsky, Sergei Balashov, Yuri S Elista 1995 ½-½
Balashov, Yuri S Rublevsky, Sergei Elista 1996 ½-½
Balashov, Yuri S Geller, Efim P Leningrad 1971 ½-½
Balashov, Yuri S Geller, Efim P Leningrad 1977 ½-½
Alburt, Lev O Balashov, Yuri S Yerevan 1975 ½-½
Olafsson, Fridrik Balashov, Yuri S Munich 1979 ½-½
Polugaevsky, Lev Balashov, Yuri S Leningrad 1974 ½-½
Balashov, Yuri S Beliavsky, Alexander G Moscow 1981 ½-½
Balashov, Yuri S Hort, Vlastimil Moscow 1971 ½-½
Hort, Vlastimil Balashov, Yuri S Wijk aan Zee 1982 ½-½
Hort, Vlastimil Balashov, Yuri S Bugojno 1978 ½-½
Balashov, Yuri S Azmaiparashvili, Zurab Moscow 1983 0-1
Balashov, Yuri S Hort, Vlastimil Buenos Aires 1980 ½-½
Zvjaginsev, Vadim Balashov, Yuri S Samara 1998.08.29 ½-½
Balashov, Yuri S Hort, Vlastimil Tilburg 1977 ½-½
Hort, Vlastimil Balashov, Yuri S Moscow 1999.06.18 ½-½
Hort, Vlastimil Balashov, Yuri S Wijk aan Zee 1973 ½-½
Balashov, Yuri S Geller, Efim P Vilnius 1980 ½-½
Balashov, Yuri S Alburt, Lev O Leningrad 1974 ½-½
Karpov, Anatoly Balashov, Yuri S Tilburg 1977 1-0
Balashov, Yuri S Rublevsky, Sergei St Petersburg 1993 1-0
Balashov, Yuri S Geller, Efim P URS 1979 1-0
Balashov, Yuri S Tiviakov, Sergei St Petersburg 1993 0-1
Karpov, Anatoly Balashov, Yuri S Leningrad 1971 ½-½
Balashov, Yuri S Beliavsky, Alexander G Odessa 1989 1-0
Akopian, Vladimir Balashov, Yuri S Uzhgorod 1988 ½-½
Rublevsky, Sergei Balashov, Yuri S Novgorod 1995 ½-½
Balashov, Yuri S Azmaiparashvili, Zurab Lvov 1990 ½-½
Balashov, Yuri S Beliavsky, Alexander G Odessa 1974 0-1
Alburt, Lev O Balashov, Yuri S Vilnius 1975 ½-½
Balashov, Yuri S Goldin, Alexander Warsaw 1990 ½-½
Balashov, Yuri S Rublevsky, Sergei Kurgan 1995 ½-½
Karpov, Anatoly Balashov, Yuri S Riga 1970 ½-½
Vaganian, Rafael A Balashov, Yuri S Rio de Janeiro 1979 ½-½
Geller, Efim P Balashov, Yuri S Moscow 1981 0-1
Najdorf, Miguel Balashov, Yuri S Wijk aan Zee 1973 ½-½
Geller, Efim P Balashov, Yuri S Moscow 1976 ½-½
Balashov, Yuri S Geller, Efim P Lvov 1978 1-0
Geller, Efim P Balashov, Yuri S Yerevan 1975 1-0
Hort, Vlastimil Balashov, Yuri S Manila 1976 ½-½
Azmaiparashvili, Zurab Balashov, Yuri S Minsk 1985 ½-½
Balashov, Yuri S Larsen, Bent Buenos Aires 1980 0-1
Balashov, Yuri S Geller, Efim P URS 1969 ½-½
Balashov, Yuri S Polugaevsky, Lev Tallinn 1973 0-1
Karpov, Anatoly Balashov, Yuri S Moscow 1971 ½-½
Balashov, Yuri S Karpov, Anatoly Leningrad 1977 ½-½
Balashov, Yuri S Vaganian, Rafael A Moscow 1976 ½-½
Tal, Mihail Balashov, Yuri S Leningrad 1971 1-0
Balashov, Yuri S Beliavsky, Alexander G Lvov 1984 ½-½
Balashov, Yuri S Vaganian, Rafael A Minsk 1979 ½-½
Balashov, Yuri S Polugaevsky, Lev Moscow 1981 ½-½
Balashov, Yuri S Karpov, Anatoly Moscow 1983 ½-½
Karpov, Anatoly Balashov, Yuri S Moscow 1976 1-0
Balashov, Yuri S Vaganian, Rafael A Lvov 1978 ½-½
Larsen, Bent Balashov, Yuri S Moscow 1999.06.25 ½-½
Vaganian, Rafael A Balashov, Yuri S Vilnius 1975 0-1
Polugaevsky, Lev Balashov, Yuri S Yerevan 1975 0-1
Polugaevsky, Lev Balashov, Yuri S Leningrad 1977 1-0
Yudasin, Leonid Balashov, Yuri S Kiev 1986 1-0
Balashov, Yuri S Oll, Lembit Odessa 1989 ½-½
Balashov, Yuri S Geller, Efim P Minsk 1979 ½-½
Finegold, Benjamin Balashov, Yuri S Cappelle la Grande 1992 1-0
Polugaevsky, Lev Balashov, Yuri S URS 1969 ½-½
Tal, Mihail Balashov, Yuri S Yerevan 1975 ½-½
Balashov, Yuri S Jussupow, Artur Minsk 1982 0-1
Balashov, Yuri S Beliavsky, Alexander G Kiev 1986 1-0
Balashov, Yuri S Spassky, Boris V Manila 1976 1-0
Balashov, Yuri S Alburt, Lev O Baku 1972 ½-½
Balashov, Yuri S Geller, Efim P Riga 1985 ½-½
Balashov, Yuri S Bologan, Viktor Moscow 1995 ½-½
Browne, Walter S Balashov, Yuri S Buenos Aires 1980 0-1
Browne, Walter S Balashov, Yuri S Taxco 1985 ½-½
Nunn, John DM Balashov, Yuri S La Valetta 1980 ½-½
Balashov, Yuri S Quinteros, Miguel A Lone Pine 1980 1-0
Goldin, Alexander Balashov, Yuri S Irkutsk 1986 0-1
Byrne, Robert E Balashov, Yuri S Moscow 1971 1-0
Browne, Walter S Balashov, Yuri S Skopje 1970 ½-½
Goldin, Alexander Balashov, Yuri S Klaipeda 1988 ½-½
Reshevsky, Samuel Herman Balashov, Yuri S Lone Pine 1980 0-1
Balashov, Yuri S Petrosian, Tigran V Rio de Janeiro 1979 ½-½
Tal, Mihail Balashov, Yuri S Moscow 1976 ½-½
Balashov, Yuri S Reshevsky, Samuel Herman Skopje 1970 1-0